• گواهینامه ها

  • گواهینامه iso-2009
    گواهینامه iso-2009
  • برخی از تولیدات شرکت ضحی

zoha
  • پیام مدیرعامل

نقش اساسی نور در آفرینش وتجلی زیبایی ها سبب شد که همزمان با تخصیلات دانشگاهی 1351-1357 در شرکت زیمنس کارآموزی کرده و در نورپردازی پروژه های استادیومی و ساخت تجهیزات روشنایی مهارت یابم و برای اولین بار در ایران طراحی روشنایی یک استادیوم فوتبال را بعنوان...
  • برخی از مشتریان ضحی